خرید تست های اصول فقه

تمداد,temdad,تست زنی هوشمند

تست زنی هوشمند

× - بعد از خرید، این بسته ها به پنل تست زنی شما اضافه خواهد شد.
- برای دریافت مشاوره رایگان برای شرکت موفق در آزمون های حقوقی با 02537747172 تماس بگیرید.
- در صورت تلاش شما برای تست زنی طبق توصیه های انجام شده، موسسه تمداد موفقیت شما را تضمین می کند.


بسته 1

بسته 1 اصول فقه

وضع

66 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 2

بسته 2 اصول فقه

اوامر و نواهی

78 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 3

بسته 3 اصول فقه

مفاهیم

64 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 4

بسته 4 اصول فقه

عام و خاص

72 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 5

بسته 5 اصول فقه

مطلق و مقید ، مجمل و مبین ، محکم و متشابه ، نص و ظاهر و مؤول

34 تست

2700 تومان

تخفیف 300 تومان

افزودن به سبدبسته 6

بسته 6 اصول فقه

ادله استنباط احکام,امارات

77 تست

4900 تومان

تخفیف 600 تومان

افزودن به سبدبسته 7

بسته 7 اصول فقه

اصول عملیه 1

42 تست

4000 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 8

بسته 8 اصول فقه

اصول عملیه 2

64 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 9

بسته 9 اصول فقه

تعارض ادله

42 تست

6300 تومان

تخفیف 700 تومان

افزودن به سبد