خرید تست های حقوق مدنی

تمداد,temdad,تست زنی هوشمند

تست زنی هوشمند

× - بعد از خرید، این بسته ها به پنل تست زنی شما اضافه خواهد شد.
- برای دریافت مشاوره رایگان برای شرکت موفق در آزمون های حقوقی با 02537747172 تماس بگیرید.
- در صورت تلاش شما برای تست زنی طبق توصیه های انجام شده، موسسه تمداد موفقیت شما را تضمین می کند.


رایگانبسته 1

بسته 1 حقوق مدنی

انواع اموال

39 تست

0 تومان

افزودن به سبدبسته 2

بسته 2 حقوق مدنی

حقوق اشخاص نسبت به اموال

65 تست

4900 تومان

تخفیف 600 تومان

افزودن به سبدبسته 3

بسته 3 حقوق مدنی

اعمال حقوقی

36 تست

2700 تومان

تخفیف 300 تومان

افزودن به سبدبسته 4

بسته 4 حقوق مدنی

تقسیمات عقود 1

30 تست

2200 تومان

تخفیف 300 تومان

افزودن به سبدبسته 5

بسته 5 حقوق مدنی

تقسیمات عقود 2

24 تست

1800 تومان

تخفیف 200 تومان

افزودن به سبدبسته 6

بسته 6 حقوق مدنی

شرایط صحت اعمال حقوقی 1

50 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 7

بسته 7 حقوق مدنی

شرایط صحت اعمال حقوقی 2

48 تست

3100 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 8

بسته 8 حقوق مدنی

شرایط صحت اعمال حقوقی 3

50 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 9

بسته 9 حقوق مدنی

شرایط صحت اعمال حقوقی 4

65 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 10

بسته 10 حقوق مدنی

آثار اعمال حقوقی 1

51 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 11

بسته 11 حقوق مدنی

آثار اعمال حقوقی 2

52 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 12

بسته 12 حقوق مدنی

آثار اعمال حقوقی 3

75 تست

5400 تومان

تخفیف 600 تومان

افزودن به سبدبسته 13

بسته 13 حقوق مدنی

شروط ضمن عقد

64 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 14

بسته 14 حقوق مدنی

روابط متقابل شرط و عقد 1

54 تست

2700 تومان

تخفیف 300 تومان

افزودن به سبدبسته 15

بسته 15 حقوق مدنی

روابط متقابل شرط و عقد 2

51 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 16

بسته 16 حقوق مدنی

سقوط تعهدات 1

37 تست

2700 تومان

تخفیف 300 تومان

افزودن به سبدبسته 17

بسته 17 حقوق مدنی

سقوط تعهدات 2

66 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 18

بسته 18 حقوق مدنی

سقوط تعهدات 3

48 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 19

بسته 19 حقوق مدنی

سقوط تعهدات 4

52 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 20

بسته 20 حقوق مدنی

سقوط تعهدات 5

41 تست

3100 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 21

بسته 21 حقوق مدنی

الزام های خارج از قرارداد 1

75 تست

5400 تومان

تخفیف 600 تومان

افزودن به سبدبسته 22

بسته 22 حقوق مدنی

الزام های خارج از قرارداد 2

48 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 23

بسته 23 حقوق مدنی

الزام های خارج از قرارداد 3

93 تست

5400 تومان

تخفیف 600 تومان

افزودن به سبدبسته 24

بسته 24 حقوق مدنی

عقود معین 1 (عقد بیع 1 )

36 تست

2700 تومان

تخفیف 300 تومان

افزودن به سبدبسته 25

بسته 25 حقوق مدنی

عقود معین 2 (عقد بیع 2)

37 تست

2700 تومان

تخفیف 300 تومان

افزودن به سبدبسته 26

بسته 26 حقوق مدنی

عقود معین 3 (آثار عقد بیع1)

50 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 27

بسته 27 حقوق مدنی

عقود معین 4 (آثار عقد بیع2)

51 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 28

بسته 28 حقوق مدنی

عقود معین 5 (آثار عقد بیع3)

53 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 29

بسته 29 حقوق مدنی

عقود معین 6 (اجاره 1)

57 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 30

بسته 30 حقوق مدنی

عقود معین 7 (اجاره 2)

50 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 31

بسته 31 حقوق مدنی

عقود معین 8 (شرکت مدنی)

31 تست

2200 تومان

تخفیف 300 تومان

افزودن به سبدبسته 32

بسته 32 حقوق مدنی

عقود معین 9 (عقود قرض ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات)

44 تست

3100 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 33

بسته 33 حقوق مدنی

عقود معین 10 (عقود جعاله و صلح)

65 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 34

بسته 34 حقوق مدنی

عقود معین 11 (عقد وکالت1)

44 تست

3100 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 35

بسته 35 حقوق مدنی

عقود معین 12 (عقد وکالت2)

42 تست

3100 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 36

بسته 36 حقوق مدنی

عقود معین 13 (عقود ودیعه و عاریه)

39 تست

2700 تومان

تخفیف 300 تومان

افزودن به سبدبسته 37

بسته 37 حقوق مدنی

عقود معین 14 ( عقد حبس )

37 تست

2700 تومان

تخفیف 300 تومان

افزودن به سبدبسته 38

بسته 38 حقوق مدنی

عقود معین 15 ( عقد وقف 1 )

32 تست

2700 تومان

تخفیف 300 تومان

افزودن به سبدبسته 39

بسته 39 حقوق مدنی

عقود معین 16 ( عقد وقف 2 )

35 تست

2700 تومان

تخفیف 300 تومان

افزودن به سبدبسته 40

بسته 40 حقوق مدنی

عقود معین 17 ( عقد وصیت 1 )

51 تست

3100 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 41

بسته 41 حقوق مدنی

عقود معین 18 (عقد وصیت 2)

52 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 42

بسته 42 حقوق مدنی

عقود معین 19 ( عقد رهن )

56 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 43

بسته 43 حقوق مدنی

عقود معین 20 ( عقد ضمان )

74 تست

5400 تومان

تخفیف 600 تومان

افزودن به سبدبسته 44

بسته 44 حقوق مدنی

عقود معین 21 ( عقود هبه ، کفالت و حواله )

49 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 45

بسته 45 حقوق مدنی

عقود معین 22 ( خیارات 1 )

44 تست

3100 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 46

بسته 46 حقوق مدنی

عقود معین 23 ( خیارات 2 )

49 تست

3100 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 47

بسته 47 حقوق مدنی

عقود معین 24 ( خیارات 3 )

48 تست

3100 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 48

بسته 48 حقوق مدنی

اشخاص و محجورین 1

40 تست

2700 تومان

تخفیف 300 تومان

افزودن به سبدبسته 49

بسته 49 حقوق مدنی

اشخاص و محجورین 2

37 تست

2700 تومان

تخفیف 300 تومان

افزودن به سبدبسته 50

بسته 50 حقوق مدنی

اشخاص و محجورین 3

37 تست

2700 تومان

تخفیف 300 تومان

افزودن به سبدبسته 51

بسته 51 حقوق مدنی

نکاح 1

57 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 52

بسته 52 حقوق مدنی

نکاح 2

57 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 53

بسته 53 حقوق مدنی

نکاح 3

56 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 54

بسته 54 حقوق مدنی

نکاح 4

57 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 55

بسته 55 حقوق مدنی

ارث 1

50 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 56

بسته 56 حقوق مدنی

ارث 2

51 تست

2700 تومان

تخفیف 300 تومان

افزودن به سبدبسته 57

بسته 57 حقوق مدنی

ارث 3

63 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 58

بسته 58 حقوق مدنی

ادله ، اسناد و اعتبارات

27 تست

1800 تومان

تخفیف 200 تومان

افزودن به سبد