خرید تست های آئین دادرس مدنی

تمداد,temdad,تست زنی هوشمند

تست زنی هوشمند

× - بعد از خرید، این بسته ها به پنل تست زنی شما اضافه خواهد شد.
- برای دریافت مشاوره رایگان برای شرکت موفق در آزمون های حقوقی با 02537747172 تماس بگیرید.
- در صورت تلاش شما برای تست زنی طبق توصیه های انجام شده، موسسه تمداد موفقیت شما را تضمین می کند.


بسته 1

بسته 1 آئین دادرسی مدنی

صلاحیت دادگاه ها 1

60 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 2

بسته 2 آئین دادرسی مدنی

صلاحیت دادگاه ها 2

57 تست

4900 تومان

تخفیف 600 تومان

افزودن به سبدبسته 3

بسته 3 آئین دادرسی مدنی

صلاحیت دادگاه ها 3

57 تست

4000 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 4

بسته 4 آئین دادرسی مدنی

صلاحیت دادگاه ها 4

46 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 5

بسته 5 آئین دادرسی مدنی

وکالت در دعاوی

70 تست

12600 تومان

تخفیف 1400 تومان

افزودن به سبدبسته 6

بسته 6 آئین دادرسی مدنی

دادرسی نخستین 1

42 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 7

بسته 7 آئین دادرسی مدنی

دادرسی نخستین 2

61 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 8

بسته 8 آئین دادرسی مدنی

دادرسی نخستین 3 ( جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی 1)

40 تست

2700 تومان

تخفیف 300 تومان

افزودن به سبدبسته 9

بسته 9 آئین دادرسی مدنی

دادرسی نخستین 4 ( جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی 2)

66 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 10

بسته 10 آئین دادرسی مدنی

دادرسی نخستین 5

59 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 11

بسته 11 آئین دادرسی مدنی

دادرسی نخستین 6

54 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 12

بسته 12 آئین دادرسی مدنی

دادرسی نخستین 7 (امور اتفاقی 1)

42 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 13

بسته 13 آئین دادرسی مدنی

دادرسی نخستین 8 (امور اتفاقی 2)

41 تست

2700 تومان

تخفیف 300 تومان

افزودن به سبدبسته 14

بسته 14 آئین دادرسی مدنی

دادرسی نخستین 9 (امور اتفاقی 3)

69 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 15

بسته 15 آئین دادرسی مدنی

دادرسی نخستین 10

70 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 16

بسته 16 آئین دادرسی مدنی

دادرسی نخستین 11 (رسیدگی به دلایل 1)

89 تست

5400 تومان

تخفیف 600 تومان

افزودن به سبدبسته 17

بسته 17 آئین دادرسی مدنی

دادرسی نخستین 12 (رسیدگی به دلایل 2)

83 تست

5400 تومان

تخفیف 600 تومان

افزودن به سبدرایگانبسته 18

بسته 18 آئین دادرسی مدنی

دادرسی نخستین 13(رأی 1)

68 تست

0 تومان

افزودن به سبدبسته 19

بسته 19 آئین دادرسی مدنی

دادرسی نخستین 14(رأی 2)

58 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 20

بسته 20 آئین دادرسی مدنی

تجدیدنظر 1

55 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 21

بسته 21 آئین دادرسی مدنی

تجدیدنظر 2

50 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 22

بسته 22 آئین دادرسی مدنی

طرق فوق العاده شکایت از آراء 1

61 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 23

بسته 23 آئین دادرسی مدنی

طرق فوق العاده شکایت از آراء 2

41 تست

2700 تومان

تخفیف 300 تومان

افزودن به سبدبسته 24

بسته 24 آئین دادرسی مدنی

طرق فوق العاده شکایت از آراء 3

47 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 25

بسته 25 آئین دادرسی مدنی

مواعد قانونی و داوری

67 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبد