خرید تست های حقوق تجارت

تمداد,temdad,تست زنی هوشمند

تست زنی هوشمند

× - بعد از خرید، این بسته ها به پنل تست زنی شما اضافه خواهد شد.
- برای دریافت مشاوره رایگان برای شرکت موفق در آزمون های حقوقی با 02537747172 تماس بگیرید.
- در صورت تلاش شما برای تست زنی طبق توصیه های انجام شده، موسسه تمداد موفقیت شما را تضمین می کند.


بسته 1

بسته 1 حقوق تجارت

تاجر و اعمال تجاری

47 تست

2400 تومان

تخفیف 300 تومان

افزودن به سبدبسته 2

بسته 2 حقوق تجارت

تکالیف تجار

28 تست

2200 تومان

تخفیف 300 تومان

افزودن به سبدبسته 3

بسته 3 حقوق تجارت

دلالی

37 تست

5800 تومان

تخفیف 700 تومان

افزودن به سبدبسته 4

بسته 4 حقوق تجارت

حق العمل کاری

33 تست

2700 تومان

تخفیف 300 تومان

افزودن به سبدبسته 5

بسته 5 حقوق تجارت

قرارداد حمل و نقل ، ضمانت ، قائم مقام تجارتی

48 تست

2700 تومان

تخفیف 300 تومان

افزودن به سبدبسته 6

بسته 6 حقوق تجارت

شرکت های تجارتی 1

30 تست

2700 تومان

تخفیف 300 تومان

افزودن به سبدبسته 7

بسته 7 حقوق تجارت

شرکت های تجارتی 2

58 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 8

بسته 8 حقوق تجارت

شرکت های تجارتی 3

79 تست

5400 تومان

تخفیف 600 تومان

افزودن به سبدبسته 9

بسته 9 حقوق تجارت

شرکت های تجارتی 4

73 تست

5400 تومان

تخفیف 600 تومان

افزودن به سبدبسته 10

بسته 10 حقوق تجارت

شرکت های تجارتی 5

71 تست

5400 تومان

تخفیف 600 تومان

افزودن به سبدبسته 11

بسته 11 حقوق تجارت

شرکت های تجارتی 6

43 تست

3100 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 12

بسته 12 حقوق تجارت

شرکت های تجارتی 7

65 تست

3100 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 13

بسته 13 حقوق تجارت

شرکت های تجارتی 8

76 تست

10800 تومان

تخفیف 1200 تومان

افزودن به سبدبسته 14

بسته 14 حقوق تجارت

شرکت های تجارتی 9

80 تست

5400 تومان

تخفیف 600 تومان

افزودن به سبدبسته 15

بسته 15 حقوق تجارت

اسناد تجارتی 1

46 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 16

بسته 16 حقوق تجارت

اسناد تجارتی 2

51 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 17

بسته 17 حقوق تجارت

اسناد تجارتی 3

50 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 18

بسته 18 حقوق تجارت

اسناد تجارتی 4

53 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 19

بسته 19 حقوق تجارت

اسناد تجارتی 5

60 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 20

بسته 20 حقوق تجارت

اسناد تجارتی 6

48 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 21

بسته 21 حقوق تجارت

اسناد تجارتی 7

50 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 22

بسته 22 حقوق تجارت

ورشکستگی 1

58 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 23

بسته 23 حقوق تجارت

ورشکستگی 2

64 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 24

بسته 24 حقوق تجارت

ورشکستگی 3

39 تست

2700 تومان

تخفیف 300 تومان

افزودن به سبدبسته 25

بسته 25 حقوق تجارت

ورشکستگی 4

80 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 26

بسته 26 حقوق تجارت

ورشکستگی 5

55 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 27

بسته 27 حقوق تجارت

ورشکستگی 6 و مالکیت معنوی

56 تست

2700 تومان

تخفیف 300 تومان

افزودن به سبد