خرید تست های آئین دادرسی کیفری

تمداد,temdad,تست زنی هوشمند

تست زنی هوشمند

× - بعد از خرید، این بسته ها به پنل تست زنی شما اضافه خواهد شد.
- برای دریافت مشاوره رایگان برای شرکت موفق در آزمون های حقوقی با 02537747172 تماس بگیرید.
- در صورت تلاش شما برای تست زنی طبق توصیه های انجام شده، موسسه تمداد موفقیت شما را تضمین می کند.


بسته 1

بسته 1 آئین دادرسی کیفری

کلیات 1

47 تست

3100 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدرایگانبسته 2

بسته 2 آئین دادرسی کیفری

کلیات 2

60 تست

0 تومان

افزودن به سبدبسته 3

بسته 3 آئین دادرسی کیفری

کشف جرم و تحقیقات مقدماتی 1

65 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 4

بسته 4 آئین دادرسی کیفری

کشف جرم و تحقیقات مقدماتی 2

52 تست

4000 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 5

بسته 5 آئین دادرسی کیفری

کشف جرم و تحقیقات مقدماتی 3

69 تست

4900 تومان

تخفیف 600 تومان

افزودن به سبدبسته 6

بسته 6 آئین دادرسی کیفری

کشف جرم و تحقیقات مقدماتی 4

89 تست

6300 تومان

تخفیف 700 تومان

افزودن به سبدبسته 7

بسته 7 آئین دادرسی کیفری

کشف جرم و تحقیقات مقدماتی 5

79 تست

5400 تومان

تخفیف 600 تومان

افزودن به سبدبسته 8

بسته 8 آئین دادرسی کیفری

کشف جرم و تحقیقات مقدماتی 6

57 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 9

بسته 9 آئین دادرسی کیفری

کشف جرم و تحقیقات مقدماتی 7

59 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 10

بسته 10 آئین دادرسی کیفری

کشف جرم و تحقیقات مقدماتی 8

73 تست

5400 تومان

تخفیف 600 تومان

افزودن به سبدبسته 11

بسته 11 آئین دادرسی کیفری

کشف جرم و تحقیقات مقدماتی 9

60 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 12

بسته 12 آئین دادرسی کیفری

کشف جرم و تحقیقات مقدماتی 10

60 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 13

بسته 13 آئین دادرسی کیفری

کشف جرم و تحقیقات مقدماتی 11

24 تست

1800 تومان

تخفیف 200 تومان

افزودن به سبدبسته 14

بسته 14 آئین دادرسی کیفری

دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی 1

57 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 15

بسته 15 آئین دادرسی کیفری

دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی 2

71 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 16

بسته 16 آئین دادرسی کیفری

دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی 3

99 تست

6300 تومان

تخفیف 700 تومان

افزودن به سبدبسته 17

بسته 17 آئین دادرسی کیفری

دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی 4

48 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 18

بسته 18 آئین دادرسی کیفری

دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی 5

46 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 19

بسته 19 آئین دادرسی کیفری

دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی 6

37 تست

2700 تومان

تخفیف 300 تومان

افزودن به سبدبسته 20

بسته 20 آئین دادرسی کیفری

اعتراض به آراء 1

92 تست

6700 تومان

تخفیف 800 تومان

افزودن به سبدبسته 21

بسته 21 آئین دادرسی کیفری

اعتراض به آراء 2

64 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 22

بسته 22 آئین دادرسی کیفری

اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی 1

39 تست

2700 تومان

تخفیف 300 تومان

افزودن به سبدبسته 23

بسته 23 آئین دادرسی کیفری

اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی 2

57 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 24

بسته 24 آئین دادرسی کیفری

هزینه دادرسی

24 تست

1800 تومان

تخفیف 200 تومان

افزودن به سبدبسته 25

بسته 25 آئین دادرسی کیفری

آئین دادرسی جرایم نیروهای مسلح 1

49 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 26

بسته 26 آئین دادرسی کیفری

آئین دادرسی جرایم نیروهای مسلح 2

96 تست

6300 تومان

تخفیف 700 تومان

افزودن به سبدبسته 27

بسته 27 آئین دادرسی کیفری

آئین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی ،آئین دادرسی جرایم رایانه ای،دادرسی الکترونیکی

58 تست

5400 تومان

تخفیف 600 تومان

افزودن به سبدبسته 28

بسته 28 آئین دادرسی کیفری

آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393

60 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبد