خرید تست های جزای عمومی

تمداد,temdad,تست زنی هوشمند

تست زنی هوشمند

× - بعد از خرید، این بسته ها به پنل تست زنی شما اضافه خواهد شد.
- برای دریافت مشاوره رایگان برای شرکت موفق در آزمون های حقوقی با 02537747172 تماس بگیرید.
- در صورت تلاش شما برای تست زنی طبق توصیه های انجام شده، موسسه تمداد موفقیت شما را تضمین می کند.


بسته 1

بسته 1 حقوق جزای عمومی

مکاتب

62 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 2

بسته 2 حقوق جزای عمومی

مواد عمومی 1

56 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 3

بسته 3 حقوق جزای عمومی

مواد عمومی 2

44 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 4

بسته 4 حقوق جزای عمومی

مواد عمومی 3

42 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 5

بسته 5 حقوق جزای عمومی

مجازات ها 1

44 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 6

بسته 6 حقوق جزای عمومی

مجازات ها 2

59 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 7

بسته 7 حقوق جزای عمومی

مجازات ها 3

61 تست

13500 تومان

تخفیف 1500 تومان

افزودن به سبدبسته 8

بسته 8 حقوق جزای عمومی

مجازات ها 4

75 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 9

بسته 9 حقوق جزای عمومی

مجازات ها 5

43 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 10

بسته 10 حقوق جزای عمومی

مجازات ها 6

48 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 11

بسته 11 حقوق جزای عمومی

مجازات ها 7

46 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 12

بسته 12 حقوق جزای عمومی

جرائم 1

49 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 13

بسته 13 حقوق جزای عمومی

جرائم 2

57 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 14

بسته 14 حقوق جزای عمومی

جرائم 3

84 تست

6300 تومان

تخفیف 700 تومان

افزودن به سبدبسته 15

بسته 15 حقوق جزای عمومی

شرایط و موانع مسئولیت کیفری

87 تست

6300 تومان

تخفیف 700 تومان

افزودن به سبدبسته 16

بسته 16 حقوق جزای عمومی

ادله اثبات در امور کیفری

44 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبد