تمداد

تمداد,temdad,تست زنی هوشمند

تست زنی هوشمند

- بعد از خرید، این بسته ها به پنل تست زنی شما اضافه خواهد شد.
- برای دریافت مشاوره رایگان برای شرکت موفق در آزمون های حقوقی با 02537747172 تماس بگیرید.
- در صورت تلاش شما برای تست زنی طبق توصیه های انجام شده، موسسه تمداد موفقیت شما را تضمین می کند.
بسته 1

بسته 1 حقوق جزای عمومی

مکاتب

62 تست

4400 تومان

تخفیف 1800 تومان

افزودن به سبدبسته 2

بسته 2 حقوق جزای عمومی

مواد عمومی 1

56 تست

4000 تومان

تخفیف 1600 تومان

افزودن به سبدبسته 3

بسته 3 حقوق جزای عمومی

مواد عمومی 2

44 تست

3100 تومان

تخفیف 1300 تومان

افزودن به سبدبسته 4

بسته 4 حقوق جزای عمومی

مواد عمومی 3

42 تست

3100 تومان

تخفیف 1100 تومان

افزودن به سبدبسته 5

بسته 5 حقوق جزای عمومی

مجازات ها 1

44 تست

3100 تومان

تخفیف 1300 تومان

افزودن به سبدبسته 6

بسته 6 حقوق جزای عمومی

مجازات ها 2

59 تست

4200 تومان

تخفیف 1700 تومان

افزودن به سبدبسته 7

بسته 7 حقوق جزای عمومی

مجازات ها 3

61 تست

4300 تومان

تخفیف 1800 تومان

افزودن به سبدبسته 8

بسته 8 حقوق جزای عمومی

مجازات ها 4

75 تست

4000 تومان

تخفیف 3500 تومان

افزودن به سبدبسته 9

بسته 9 حقوق جزای عمومی

مجازات ها 5

43 تست

3100 تومان

تخفیف 1200 تومان

افزودن به سبدبسته 10

بسته 10 حقوق جزای عمومی

مجازات ها 6

48 تست

3400 تومان

تخفیف 1400 تومان

افزودن به سبدبسته 11

بسته 11 حقوق جزای عمومی

مجازات ها 7

46 تست

3300 تومان

تخفیف 1300 تومان

افزودن به سبدبسته 12

بسته 12 حقوق جزای عمومی

جرائم 1

49 تست

3500 تومان

تخفیف 1400 تومان

افزودن به سبدبسته 13

بسته 13 حقوق جزای عمومی

جرائم 2

57 تست

4000 تومان

تخفیف 1700 تومان

افزودن به سبدبسته 14

بسته 14 حقوق جزای عمومی

جرائم 3

84 تست

6000 تومان

تخفیف 2400 تومان

افزودن به سبدبسته 15

بسته 15 حقوق جزای عمومی

شرایط و موانع مسئولیت کیفری

87 تست

6100 تومان

تخفیف 2600 تومان

افزودن به سبدبسته 16

بسته 16 حقوق جزای عمومی

ادله اثبات در امور کیفری

44 تست

3100 تومان

تخفیف 1300 تومان

افزودن به سبد