منابع و ضرایب آزمون وکالت

منابع و ضرایب آزمون وکالت,منابع و ضرایب آزمون وکالت 98

منابع و ضرایب آزمون وکالت 98

 

منابع و ضرایب آزمون وکالت 98

نام درس ضریب تعداد تست
حقوق مدنی 3 20
آیین دادرسی مدنی 3 20
حقوق تجارت 2 20
حقوق جزا(عمومی و اختصاصی) 2 20
آیین دادرسی کیفری 2 20
اصول فقه 1 20

 

منابع پیشنهادی تمداد برای آمادگی آزمون وکالت 98

 

۱- حقوق مدنی:

- شرح جامع مدنی (دکتر فرهاد بیات)
- تست های هوشمند حقوق مدنی تمداد
( توجه داشته باشید تمامی تست های هوشمند تمداد به صورت طبقه بندی شده بوده و دارای پاسخ تشریحی، قوانین مرتبط و خلاصه طلایی می باشد و هوش مصنوعی تمداد تا یادگیری کامل و مفهومی تست همراه شماست)

 

 قانون خاص:

- قانون روابط موجر و مستاجر
- قانون مسؤولیت مدنی
- قانون حج اوقاف و امور خیریه
- قانون تملک آپارتمان ها


۲- آیین دادرسی مدنی:

- قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی (دکتر علی عباس حیاتی)
- تست های هوشمند آیین دادرسی مدنی تمداد
( توجه داشته باشید تمامی تست های هوشمند تمداد به صورت طبقه بندی شده بوده و دارای پاسخ تشریحی، قوانین مرتبط و خلاصه طلایی می باشد و هوش مصنوعی تمداد تا یادگیری کامل و مفهومی تست همراه شماست)

 

 قانون خاص:

- قانون حمایت خانواده
- قانون اجرای احکام مدنی
- قانون شورای حل اختلاف
- قانون دیوان عدالت اداری


 ۳- حقوق تجارت

- تجارت در نظم حقوقی کنونی (فرشید فرحناکیان)
- تست های هوشمند حقوق تجارت تمداد
( توجه داشته باشید تمامی تست های هوشمند تمداد به صورت طبقه بندی شده بوده و دارای پاسخ تشریحی، قوانین مرتبط و خلاصه طلایی می باشد و هوش مصنوعی تمداد تا یادگیری کامل و مفهومی تست همراه شماست)

 

قانون خاص:

 - قانون صدور چک (مصوب 1397)
 - قانون تصفیه امور ورشکستگی
 - قانون ثبت علائم و اختراعات

 
۴- آیین دادرسی کیفری:

- کتاب نکته ها در آیین دادرسی کیفری (دکتر علی خالقی)
- تست های هوشمند آیین دادرسی کیفری تمداد
( توجه داشته باشید تمامی تست های هوشمند تمداد به صورت طبقه بندی شده بوده و دارای پاسخ تشریحی، قوانین مرتبط و خلاصه طلایی می باشد و هوش مصنوعی تمداد تا یادگیری کامل و مفهومی تست همراه شماست)

 

قانون خاص:

مواد نسخ نشده قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 ( در سایت تمداد این مواد به صورت مجزا موجود می باشد)


۵- حقوق جزا

-قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی – رضا شکری (چاپ های بعد از سال 1397)

- تست های هوشمند حقوق جزای عمومی و اختصاصی تمداد ( توجه داشته باشید تمامی تست های هوشمند تمداد به صورت طبقه بندی شده بوده و دارای پاسخ تشریحی، قوانین مرتبط و خلاصه طلایی می باشد و هوش مصنوعی تمداد تا یادگیری کامل و مفهومی تست همراه شماست)

 

قانون خاص:

- قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری
- قانون جرایم رایانه‌ای

 

۶- اصول فقه

-کتاب اصول فقه سه جلدی دکتر حسین قافی و شریعتی

-- تست های هوشمند اصول فقه تمداد ( توجه داشته باشید تمامی تست های هوشمند تمداد به صورت طبقه بندی شده بوده و دارای پاسخ تشریحی، قوانین مرتبط و خلاصه طلایی می باشد و هوش مصنوعی تمداد تا یادگیری کامل و مفهومی تست همراه شماست)

اعلام اراده،توافق اراده ها،نقش اراده

جدول شماره 1 - سرفصل های حقوق مدنی

شماره بسته سرفصل عام سرفصل ریز تعداد تست
بسته 1 انواع اموال اموال غیر منقول،اموال مثلی و قیمی،اموال منقول،اموالی که مالک خاص ندارند 39
بسته 2 حقوق اشخاص نسبت به اموال احیای اراضی موات و حیازات مباحات،حق ارتفاق،حق انتفاع،حق مالکیت 65
بسته 3 اعمال حقوقی تعریف مفاهیم اصلی اعمال حقوقی 36
بسته 4 تقسیمات عقود 1 عقد لازم و جایز،عقد منجز و معلق 30
بسته 5 تقسیمات عقود 2 عقد احتمالی(شانسی) و قطعی،عقد رضایی،تشریفاتی و عینی،عقد عهدی و تملیکی،عقد معوض و رایگان،عقد معین و نامعین 24
بسته 6 شرایط صحت اعمال حقوقی 1 اعلام اراده،توافق اراده ها،نقش اراده 50
بسته 7 شرایط صحت اعمال حقوقی 2 اشتباه 48
بسته 8 شرایط صحت اعمال حقوقی 3 اکراه 50
بسته 9 شرایط صحت اعمال حقوقی 4 اهلیت طرفین،شرایط موضوع معامله،مشروعیت جهت معامله 65
بسته 10 آثار اعمال حقوقی 1  تعهد به نفع شخص ثالث، معامله فضولی 1،اصل نسبی بودن آثار قراردادها 51
بسته 11 آثار اعمال حقوقی 2 معامله فضولی 2 52
بسته 12 آثار اعمال حقوقی 3 اصل صحت اعمال حقوقی،قانون حاکم بر تعهدات قراردادی،لزوم اجرای تعهدات ناشی از اجرای قراردادها،مسئولیت قراردادی 75
بسته 13 شروط ضمن عقد اقسام شرط ضمن عقد،ماهیت و شرایط صحت شروط ضمن عقد 64
بسته 14 روابط متقابل شرط و عقد 1 روابط متقابل شرط و عقد  1 54
بسته 15 روابط متقابل شرط و عقد 2 روابط متقابل شرط و عقد  2 51
بسته 16 سقوط تعهدات1 وفای به عهد 1 37
بسته 17 سقوط تعهدات2 وفای به عهد 2 66
بسته 18 سقوط تعهدات3 اقاله 48
بسته 19 سقوط تعهدات4 ابراء،تبدیل تعهد 52
بسته 20 سقوط تعهدات5 تهاتر،مالکیت ما فی الذمه 41
بسته 21 الزام های خارج از قرارداد 1 (ضمان قهری) آثار مسئولیت مدنی،ارکان مسئولیت مدنی،کلیات،مبانی مسئولیت مدنی 75
بسته 22 الزام های خارج از قرارداد 2 (ضمان قهری) مسئولیت مدنی ویژه 48
بسته 23 الزام های خارج از قرارداد 3 (ضمان قهری) اداره فضولی مال غیر،استیفا،ایفای ناروا،دارا شدن ناعادلانه،غصب 93
بسته 24 عقد بیع 1 مفهوم ،اوصاف و شرایط صحت عقد بیع 1 36
بسته 25 عقد بیع 2 مفهوم ،اوصاف و شرایط صحت عقد بیع 2 37
بسته 26 آثار عقد بیع 1

تسلیم مبیع، پرداخت ثمن،حق شفعه

50
بسته 27 آثار عقد بیع 2 ضمان درک، ضمان معاوضی 1 51
بسته 28 آثار عقد بیع 3 ضمان معاوضی 2 ، انتقال مالکیت مبیع ، ثمن ، حق حبس 53
بسته 29 عقد اجاره 1 مفهوم ،اوصاف و شرایط صحت عقد اجاره 57
بسته 30 عقد اجاره 2 آثار عقد اجاره 50
بسته 31 شرکت مدنی شرکت مدنی 31
بسته 32 عقود قرض، مضاربه، مزارعه و مساقات مفهوم، اوصاف و شرایط صحت - آثار عقد(قرض، مضاربه، مزارعه و مساقات) 44
بسته 33 عقد جعاله وصلح مفهوم، اوصاف و شرایط صحت - آثار عقد(جعاله و صلح) 65
بسته 34 عقد وکالت 1 ماهیت ، انواع و اوصاف و شرایط صحت عقد وکالت 44
بسته 35 عقد وکالت 2 آثار عقد وکالت 42
بسته 36 عقد ودیعه و عاریه ماهیت ، انواع و اوصاف و شرایط صحت - آثار عقد ودیعه و عاریه 39
بسته 37 عقد حبس اوصاف، انواع و شرایط صحت عقد - آثار عقد حبس 37
بسته 38 عقد وقف 1 مفهوم، اوصاف و شرایط صحت عقد وقف 32
بسته 39 عقد وقف 2 آثار عقد وقف 35
بسته 40 وصیت 1 تعریف ، اقسام و شرایط صحت وصیت 51
بسته 41 وصیت 2 آثار عقد وصیت - رجوع از وصیت 52
بسته 42 عقد رهن اوصاف، انواع و شرایط صحت عقد - آثار عقد رهن 56
بسته 43 عقد ضمان مفهوم، اوصاف و شرایط صحت - آثار عقد ضمان 74
بسته 44 عقد هبه ، کفالت و حواله ماهیت ، اوصاف و شرایط صحه - آثار عقد هبه ، کفالت و حواله 49
بسته 45 خیارات 1 قواعد مشترک خیارات - خیار شرط 44
بسته 46 خیارات 2 خیار غبن، تخلف شرط، تبعض صفقه ، عیب 49
بسته 47 خیارات 3 خیار تاخیر ثمن ، رؤیت ،تفلیس ، تدلیس ، مجلس 48
بسته 48 اشخاص و محجورین 1 شخصیت ،عوارض شخصیت 40
بسته 49 اشخاص و محجورین 2 اسباب حجر ، اعمال حقوقی محجوران 37
بسته 50 اشخاص و محجورین 3 نمایندگان محجور ، غایب مفقودالاثر 37
بسته 51 نکاح 1 نامزدی ،شرایط و موانع نکاح ، آثار نکاح ، مهر 1 57
بسته 52 نکاح 2 مهر 2 ، نفقه 57
بسته 53 نکاح 3 ریاست مرد بر خانواده ، تعرض قوانین ، شرایط صحت طلاق، اقسام و آثار طلاق ، قانون حاکم بر طلاق ، فسخ نکاح 56
بسته 54 نکاح 4 عده، حضانت طفل ، نفی ولد ، نفی اقارب 57
بسته 55 ارث 1 ارث  1 50
بسته 56 ارث 2 ارث  2 51
بسته 57 ارث 3 ارث  3 63
بسته 58 ادله ، اسناد ، اعتبارات ادله ، اسناد و اعتبارات 27

 

جدول شماره 2 - سرفصل های آئین دادرسی مدنی

شماره بسنه سرفصل عام سرفصل ریز تعداد تست
بسته 1 صلاحیت دادگاه ها 1 صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها 1،کلیات و مبانی (صلاحیت ها) 60
بسته 2 صلاحیت دادگاه ها 2 صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها  2 57
بسته 3 صلاحیت دادگاه ها 3 صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها  3 57
بسته 4 صلاحیت دادگاه ها 4 اختلاف در صلاحیت ذاتی و ترتیب حل آن 46
بسته 5 وکالت در دعاوی وکالت در دعاوی 70
بسته 6 دادرسی نخستین 1 دادخواست 42
بسته 7 دادرسی نخستین 2 بهای خواسته 61
بسته 8 دادرسی نخستین 3

 

( جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی 1)

ابلاغ،جریان دادخواست 40
بسته 9 دادرسی نخستین 4

 

( جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی 2)

ایرادات و موانع رسیدگی 66
بسته 10 دادرسی نخستین 5 جلسه دادرسی 59
بسته 11 دادرسی نخستین 6

 

(توقیف دادرسی و استرداد دعوی و دادخواست)

استرداد دعوی و دادخواست،توقیف دادرسی 54
بسته 12 دادرسی نخستین 7

 

(امور اتفاقی 1)

تامین خواسته 1 42
بسته 13 دادرسی نخستین 8

 

(امور اتفاقی 2)

تامین خواسته 2 41
بسته 14 دادرسی نخستین 9

 

(امور اتفاقی 3)

اخذ تامین از اتباع دولتهای خارجی،جلب شخص ثالث،دعوای متقابل،ورود شخص ثالث 69
بسته 15 دادرسی نخستین 10 تامین دلیل و اظهار نامه،دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت،سازش و درخواست آن 70
بسته 16 دادرسی نخستین 11

 

(رسیدگی به دلایل 1)

اسناد (ادعای جعلیت)،اسناد (انکار و تردید)،اسناد (رسیدگی به صحت و اصالت سند)،اسناد (مواد عمومی)،اقرار،کلیات (رسیدگی به دلایل) 89
بسته 17 دادرسی نخستین 12

 

(رسیدگی به دلایل 2)

رجوع به کارشناس،سوگند،معاینه محل و تحقیق محلی،گواهی،نیابت قضایی 833
بسته 18 دادرسی نخستین 13

 

(رأی 1)

ابلاغ رأی،حکم حضوری و غیابی،صدور و انشای رأی،واخواهی 68
بسته 19 دادرسی نخستین 14

 

(رأی 2)

دادرسی فوری 58
بسته 20 تجدیدنظر 1 احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر،دادخواست و مقدمات رسیدگی،مهلت تجدیدنظر 55
بسته 21 تجدیدنظر 2 جهات تجدیدنظر 50
بسته 22 طرق فوق العاده شکایت از آراء 1 فرجام خواهی در امور مدنی 61
بسته 23 طرق فوق العاده شکایت از آراء 2 اعتراض شخص ثالث 41
بسته 24 طرق فوق العاده شکایت از آراء 3 جهات اعاده دادرسی،مهلت درخواست اعاده دادرسی 47
بسته 25 مواعد قانونی و داوری داوری،مواعد 67

 

    

جدول شماره 3 - سرفصل های حقوق تجارت   

شماره بسته سرفصل عام سرفصل ریز تعداد تست
بسته 1 تاجر و اعمال تجاری اعمال تجاری،تاجر 47
بسته 2 تکالیف تجار دفاتر تجاری،ضمانت اجرای نداشتن دفاتر،قابلیت استناد دفاتر 28
بسته 3 دلالی تعهدات دلال،حقوق دلالی،قرارداد دلالی 37
بسته 4 حق العمل کاری تعهدات و مسئولیت های حق العمل کار،حقوق حق العمل کار،ماهیت حق العمل کاری 33
بسته 5 ضمانت، حمل و نقل، قائم مقام تجارتی قائم مقام تجارتی،قرارداد حمل و نقل،قرارداد ضمانت 48
بسته 6 شرکت های تجارتی 1

            (شامل اقسام و تعریف شرکت های تجارتی و شخصیت حقوقی و موسسات غیرتجارتی)
اقسام و تعریف شرکت های تجاری،شخصیت حقوقی و مؤسسات غیر تجارتی 30
بسته 7 شرکت های تجارتی 2

            (گروه بندی شرکت های تجاری)
شرکت های تجارتی ثبت شده و شرکت های عملی،شرکت های دولتی و خصوصی،شرکت های سرمایه، اشخاص و مختلط،شرکت های موضوعاً تجاری و شکلاً تجارتی 58
بسته 8 شرکت های تجارتی 3

            (ثبت و تشکیل شرکت های تجارتی)
تشکیل شرکت های تجارتی،ثبت شرکت های تجارتی 79
بسته 9 شرکت های تجارتی 4

            (اوراق بهادار و سهم الشرکه شرکتهای تجارتی)
اوراق بهادار،سهم الشرکه شرکتهای تجارتی 73
بسته 10 شرکت های تجارتی 5

            (تصمیم گیری در شرکت های تجارتی)
تصمیم گیری شرکاء شرکت بامسئولیت محدود و تضامنی،مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی 71
بسته 11 شرکت های تجارتی 6

            (مدیران و مدیرعامل شرکت های سهامی و تعاونی 1)
تصدی سمت و زوال آن در شرکت های سهامی و تعاونی 43
بسته 12 شرکت های تجارتی 7

            (مدیران و مدیرعامل شرکت های سهامی و تعاونی 2 و سایر شرکتها)
اختیارات مدیران و مدیر عامل در شرکت های سهامی و تعاونی،حقوق و تکالیف مدیران و مدیر عامل در شرکت های سهامی و تعاونی،مدیران و مدیر عامل سایر شرکتهای تجارتی،مسئولیت مدنی مدیران و مدیر عامل در شرکت های سهامی و تعاونی،معاملات مدیران، مدیر عامل و اشخاص وابسته به آنها با شرکت در شرکت های سهامی و تعاونی 65
بسته 13 شرکت های تجارتی 8

            (بازرسان شرکت های تجارتی و تغییرات سرمایه اسمی شرکت های تجارتی)
بازرسان شرکت های تجارتی،تغییرات سرمایه اسمی شرکت های تجارتی 76
بسته 14 شرکت های تجارتی 9

            (حساب ها، انحلال و تصفیه شرکت های تجارتی)
انحلال و تصفیه شرکت های تجارتی،حساب های شرکت تجارتی 80
بسته 15 اسناد تجارتی 1 تعریف، انواع و امتیازات سند تجارتی 46
بسته 16 اسناد تجارتی 2 صدور سند تجارتی 51
بسته 17 اسناد تجارتی 3

            (قبول و نکول برات ، تاریخ تأدیه اسناد تجارتی)
تاریخ تأدیه اسناد تجارتی،قبول و نکول برات 50
بسته 18 اسناد تجارتی 4

            (ضمانت و انتقال و ظهر‎‎نویسی سند تجارتی)
انتقال و ظهر‎‎نویسی سند تجارتی،ضمانت در اسناد تجاری 53
بسته 19 اسناد تجارتی 5

            (تکالیف دارنده سند تجارتی)
تکالیف دارنده سند تجارتی 60
بسته 20 اسناد تجارتی 6

            (حقوق دارنده سند تجارتی)
حقوق دارنده سند تجارتی 48
بسته 21 اسناد تجارتی 7 تأدیه وجه سند سند تجارتی،مفقود شدن اسناد تجارتی 50
بسته 22 ورشکستگی 1 صدور حکم ورشکستگی،مندرجات الزامی ویژگی های حکم ورشکستگی 58
بسته 23 ورشکستگی 2

            (آثار حکم ورشکستگی 1)
بطلان برخی اعمال و معاملات تجّار،تعلیق دعاوی و تعقیبات فردی،منع مداخله تاجر و انحلال شرکت تجارتی 64
بسته 24 ورشکستگی 3

            (آثار حکم ورشکستگی 2)
حال شدن دیون مؤجل،دعاوی استرداد،محدود شدن مدت اعمال خیار فسخ 39
بسته 25 ورشکستگی 4 اجرای حکم ورشکستی 80
بسته 26 ورشکستگی 5 قرارداد ارفاقی 55
بسته 27 ورشکستگی 6 و مالکیت معنوی اعاده اعتبار،مالکیت معنوی 56

 

 

 

 

جدول شماره 4 - سرفصل های آئین دادرسی کیفری

شماره بسته سرفصل عام سرفصل ریز تعداد تست
بسته 1 کلیات  1 تعریف آئین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن،دعاوی عمومی و خصوصی 1 47
بسته 2 کلیات 2 دعاوی عمومی و خصوصی 2 60
بسته 3 کشف جرم و تحقیقات مقدماتی 1 دادسرا و حدود صلاحیت آن،ضابطان دادگستری و تکالیف آنان 1 65
بسته 4 کشف جرم و تحقیقات مقدماتی 2 ضابطان دادگستری و تکالیف آنان 2 52
بسته 5 کشف جرم و تحقیقات مقدماتی 3 وظایف و اختیارات دادستان 69
بسته 6 کشف جرم و تحقیقات مقدماتی 4
(وظایف و اختیارات بازپرس)
صلاحیت بازپرس،وظایف و اختیارات بازپرس و حدود آن 89
بسته 7 کشف جرم و تحقیقات مقدماتی 5 معاینه محلی ، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی 79
بسته 8 کشف جرم و تحقیقات مقدماتی 6 احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان  1 57
بسته 9 کشف جرم و تحقیقات مقدماتی 7 احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان  2 59
بسته 10

کشف جرم و تحقیقات مقدماتی 8(قرارهای تامین و نظارت قضایی)

قرارهای تأمین و نظارت قضایی  1 73
بسته 11 کشف جرم و تحقیقات مقدماتی 9
(قرارهای تامین و نظارت قضایی)
قرارهای تأمین و نظارت قضایی  2 60
بسته 12 کشف جرم و تحقیقات مقدماتی 10 اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات 60
بسته 13 کشف جرم و تحقیقات مقدماتی 11 تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال و نوجوانان،وظائف و اختیارات دادستان کل کشور 24
بسته 14 دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی 1 تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری (قسمت 1) 57
بسته 15 دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی 2 تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری (قسمت 2)،رسیدگی به ادله اثبات 71
بسته 16 دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی 3
(رسیدگی در دادگاه کیفری)
ترتیب رسیدگی،صدور رأی،کیفیت شروع به رسیدگی 99
بسته 17 دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی 4
(رسیدگی در دادگاه کیفری 1)
رسیدگی در دادگاه کیفری یک 48
بسته 18 دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی 5 رأی غیابی و واخواهی،رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان 47
بسته 19 دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی 6 احاله،رد دادرس 37
بسته 20 اعتراض به آراء 1 کلیات (اعتراض به آراء)،کیفیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان 92
بسته 21 اعتراض به آراء 2 اعاده دادرسی،کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور 64
بسته 22 اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی 1 کلیات (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی) 39
بسته 23 اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی 2 اجرای سایر احکام کیفری،اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی،اجرای مجازات حبس،اجرای محکومیت های مالی 57
بسته 24 هزینه دادرسی هزینه دادرسی 24
بسته 25 آئین  دادرسی جرایم نیروهای مسلح 1 تشکیلات دادسرا و دادگاه های نظامی،کلیات (آئین  دادرسی جرایم نیروهای مسلح) 49
بسته 26 آئین  دادرسی جرایم نیروهای مسلح 2 اجرای احکام،تجدیدنظر و اعاده دادرسی،ترتیب رسیدگی،صدور و ابلاغ رای،زندان ها و بازداشتگاه های نظامی،صلاحیت،کشف جرم و تحقیقات مقدماتی،وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی 96
بسته 27 آئین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی ،آئین دادرسی جرایم رایانه ای،دادرسی الکترونیکی آئین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی،آئین دادرسی جرایم رایانه ای،دادرسی الکترونیکی 58
بسته 28 آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت،قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 60

 

 

 

جدول شماره 5 - سرفصل های حقوق جزای عمومی

شماره بسته سرفصل عام سرفصل ریز تعداد تست
بسته 1 مکاتب حقوق جزا مکاتب حقوق جزا 62
بسته 2 مواد عمومی 1 مواد عمومی  1 56
بسته 3 مواد عمومی 2 مواد عمومی 2 44
بسته 4 مواد عمومی 3 مواد عمومی 3 42
بسته 5 مجازات ها 1 مجازات های اصلی 44
بسته 6 مجازات ها 2 مجازات های تکمیلی و تبعی،نحوه تعیین و اعمال مجازات ها 59
بسته 7 مجازات ها 3 تخفیف مجازات و معافیت از آن،تعلیق اجرای مجازات،تعویق صدور حکم 62
بسته 8 مجازات ها 4 مجازات های جایگزین حبس،نظام آزادی مشروط،نظام نیمه آزادی 75
بسته 9 مجازات ها 5 مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان 43
بسته 10 مجازات ها 6
(سقوط مجازتها 1)
گذشت شاکی،مرور زمان 48
بسته 11 مجازات ها 7
(سقوط مجازتها 2)
اعمال قاعده درأ،توبه مجرم،عفو 46
بسته 12 جرائم 1 شروع به جرم 49
بسته 13 جرائم 2 معاونت در جرم 57
بسته 14 جرائم 3 تعدد جرم،تکرار جرم،سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته،شرکت در جرم 84
بسته 15 شرایط و موانع مسئولیت کیفری شرایط و موانع مسئولیت کیفری 87
بسته 16 ادله اثبات در امور کیفری ادله اثبات در امور کیفری 44

 

 

جدول شماره 6 - سرفصل های حقوق جزای اختصاصی

شماره بسته سرفصل عام سرفصل ریز تعداد تست
بسته 1 حدود 1 زنا،شرایط عمومی مسئولیت در جرایم حدی 45
بسته 2 حدود 2 قذف،قوادی،لواط، تفخیذ، مساحقه 53
بسته 3 حدود 3 سب النبی،شرب خمر،محاربه، بغی، افساد فی الارض 28
بسته 4 قصاص 1 تعریف و اقسام جنایات 58
بسته 5 قصاص 2 تداخل جنایات،شرایط عمومی قصاص 41
بسته 6 قصاص 3 راه های اثبات جنایت،صاحب حق قصاص 47
بسته 7 قصاص 4 اجرای قصاص،اکراه در جنایت،شرکت در جنایت،قصاص نفس و عضو و شرایط آن 59
بسته 8 دیات 1 پرداخت کننده ی دیه ی محکوم علیه متوفی یا فراری،تعریف دیه و موارد آن،فاضل دیه ، سهم الدیه اولیای دم، دیه جایگزین قصاص 47
بسته 9 دیات 2 راه های اثبات دیه،ضمان دیه،مسئولیت پرداخت دیه 50
بسته 10 دیات 3 تداخل و تعدد دیات،تغلیظ دیه،مقادیر دیه،مهلت پرداخت دیه،موجبات ضمان 46
بسته 11 دیات 4 دیه مقدر اعضاء،قواعد عمومی دیه اعضاء 41
بسته 12 دیات 5 دیه جراحات،دیه جنایت بر میت،دیه جنین،دیه مقدر منافع 45
بسته 13 تعزیرات 1 اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی،تهیه و ترویج سکه قلب،جرایم ضد امنیت خارجی و داخلی کشور،جعل و تزویر،سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی 56
بسته 14 تعزیرات 2 اموال تاریخی و فرهنگی،تقصیرات مقامات و مامورین دولتی،غصب عناوین و مشاغل،فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین،محو یا شکستن مهر و پلمپ وسرقت نوشته ها از اماکن 46
بسته 15 تعزیرات 3 اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم،جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی،جرایم علیه اشخاص و اطفال،جرایم علیه اشخاص و اطفال 70
بسته 16 تعزیرات 4 جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی،جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی،جرایم علیه اشخاص و اطفال،قسم و شهادت دروغ و افشاء سر 66
بسته 17 تعزیرات 5 سرقت تعزیری،سرقت حدی 72
بسته 18 تعزیرات 6 احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات،تهدید و اکراه،خیانت در امانت،ورشکستگی 81
بسته 19 تعزیرات 7 افترا و توهین و هتک حرمت،تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی،هتک حرمت منازل و املاک غیر 55
بسته 20 تعزیرات 8 جرایم رایانه ای،جرایم ناشی از تخلفات رانندگی 53

 

 

 

جدول شماره 7 - سرفصل های اصول فقه

شماره بسته سرفصل عام سرفصل ریز تعداد تست
بسته 1 اصول فقه 1 وضع 66
بسته 2 اصول فقه 2 اجتماع امر و نهی،اوامر،نواهی 78
بسته 3 اصول فقه 3 مفاهیم 64
بسته 4 اصول فقه 4 عام و خاص 72
بسته 5 اصول فقه 5 مطلق و مقید ، مجمل و مبین ، محکم و متشابه ، نص و ظاهر و مؤول 34
بسته 6 اصول فقه 6 ادله استنباط احکام،امارات 77
بسته 7 اصول فقه 7 اصول عملیه 1 42
بسته 8 اصول فقه 8 اصول عملیه 2 64
بسته 9 اصول فقه 9 تعارض ادله 42