منابع و ضرایب کارشناسی ارشد حقوق

منابع و ضرایب کارشناسی ارشد حقوق

منابع و ضرایب کارشناسی ارشد حقوق


رشته حقوق خصوصی (کلیک کنید)
 

رشته حقوق جزا و جرمشناسی (کلیک کنید)
 

 رشته حقوق عمومی(کلیک کنید)
 

رشته حقوق بین الملل (کلیک کنید)
 

رشته حقوق بشر (کلیک کنید)
 

 رشته حقوق مالکیت فکری(کلیک کنید)
 

رشته حقوق محیط زیست (کلیک کنید)
 

رشته حقوق اقتصادی (کلیک کنید)
 

رشته حقوق تجارت بین الملل (کلیک کنید)
 

رشته حقوق ارتباطات (کلیک کنید)
 

حقوق تجاری اقتصادی بین المللی (کلیک کنید)
 

رشته حقوق خانواده (کلیک کنید)
 

رشته حقوق شرکت های تجاری (کلیک کنید)
 

رشته فقه و حقوق اقتصادی (کلیک کنید)
 

رشته حقوق نفت و گاز (کلیک کنید)
 

رشته حقوق مالی - اقتصادی (کلیک کنید)
 

رشته  تجارت الکترونیکی (کلیک کنید)
 

رشته مدیریت ثبت اسناد و املاک (کلیک کنید)
 

رشته حقوق کیفری اطفال و نوجوانان (کلیک کنید)
 

رشته حقوق مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی (کلیک کنید)
 

رشته مدیریت نظارت و بازرسی (کلیک کنید)
 

رشته مدیریت دادگستری (کلیک کنید)
 

رشته حقوق دادرسی اداری (کلیک کنید)
 

رشته حقوق سردفتری (کلیک کنید)
 

رشته حقوق ثبت اسناد و املاک (کلیک کنید)
 

رشته حقوق اسناد و قراردادهای تجاری (کلیک کنید)
 

رشته حقوق حمل و نقل (کلیک کنید)
 

رشته معارف اسلامی و حقوق (کلیک کنید)