اموال مثلی و قیمی

اموال مثلی و قیمی

اموال مثلی و قیمی

اموال مثلی و قیمی

* مال مثلی، مالی است که شبیه آن نوعاً و عرفاً شایع و زیاد است مانند حبوبات (ماده 950 قانون مدنی).

مال قیمی مالی است که شبیه و نظیر ندارد یا شبیه و نظیر آن زیاد و شایع نیست بلکه خود آن مال در نظر عرف اهمیت دارد و نمی توان مال دیگری را به جای آن قرار داد، مانند یک خانه ویلایی با ویژگی های منحصر به فرد.

* اموال مثلی را می توان به هر سه صورت عین معین، کلی در معین و کلی در ذمه مورد معامله قرار داد ولی مال قیمی به خاطر نداشتن شبیه و نظیر حتماً باید به صورت عین معین معامله شوند، زیرا اگر به صورت مال کلی معامله شوند، جهل به مورد معامله پیش می آید.

* عین معین، مالی است که در عالم خارج مشخص و معین بوده و قابل اشاره باشد مانند صد کیلو گندم معین.

* کلی در معین: مقدار معین از مالی که اجزاء آن از هر نظر با هم برابر باشند مانند صد کیلو گندم از یک انبار.

* کلی یا کلی در ذمه: مالی است که ویژگی های آن مشخص است ولی در عالم خارج بر افراد متعدد صادق است مانند صد کیلو گندم.