اهلیت طرفین

تمداد,temdad,تست زنی هوشمند

تست زنی هوشمند

* مقصود از اهلیت در ماده 190 قانون مدنی،  اهلیت استیفاء است که نقطه ی مقابل آن حجر است و به کسی که اهلیت استیفاء ندارد «محجور» گفته می­شود.

* اهلیت استیفاء: بلوغ + عقل + رشد در امور مالی (ماده 211 قانون مدنی).

* سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است (تبصره ماده 1210 قانون مدنی).

* معاملات صغیر غیرممیز:  مطلقاً (اعم از امور مالی و غیر مالی) باطل چون فاقد قصد است.

 

* معاملات صغیر ممیز:

1. اعمال صرفاً مفید، مانند تملکات بلاعوض از قبیل قبول هبه و وصیت و قبول ضمان مبتنی بر ضم ذمه به ذمه نافذ است، بدون نیاز به تنفیذ ولیّ یا قیّم .

2. اعمال صرفاً مضرّ، مانند تملیک بلاعوض یا تملیک به کمتر از عوض واقعی و تنفیذ وصیت زائد بر ثلث: باطل است حتی ولیّ و قیّم نیز نمی تواند این گونه معاملات را تنفیذ نمایند.

3. اعمالی که ممکن است مفید یا مضرّ باشد، مانند بیع و اجاره: غیرنافذ است و با اجازه ولیّ یا قیّم اعتبار می­یابد.

 

* سفیه در مقابل رشید كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلائي نباشد.

 

* معاملات سفیه:

1- در امور غیر مالی: مانند طلاق، اهلیت داشته و مستقلاً می­تواند اقدام نماید.

2- در امور مالی: مانند صغیر ممیز سه حالت ممکن است.

 

* انواع سفاهت:

1- سفاهت متصل به صغر: بدون حکم دادگاه، فرد سفیه شناخته می­شود (استصحاب عدم رشد).

2- سفاهت پس از بلوغ و رشد: هیچ کس محجور نخواهد بود، مگر دادگاه حکم کند به حجراو.

 

* معاملات مجنون دائمی یا اطباقی: مطلقاً باطل (اعم از مالی و غیرمالی).

* معاملات مجنون ادواری:

1- افاقه او مسلم است: صحیح.

2- افاقه او مسلم نیست: باطل.