خرید تست های جزای اختصاصی

تمداد,temdad,تست زنی هوشمند

تست زنی هوشمند

× - بعد از خرید، این بسته ها به پنل تست زنی شما اضافه خواهد شد.
- برای دریافت مشاوره رایگان برای شرکت موفق در آزمون های حقوقی با 02537747172 تماس بگیرید.
- در صورت تلاش شما برای تست زنی طبق توصیه های انجام شده، موسسه تمداد موفقیت شما را تضمین می کند.


بسته 1

بسته 1 حقوق جزای اختصاصی

حدود 1

45 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 2

بسته 2 حقوق جزای اختصاصی

حدود 2

53 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 3

بسته 3 حقوق جزای اختصاصی

حدود 3

28 تست

1800 تومان

تخفیف 200 تومان

افزودن به سبدبسته 4

بسته 4 حقوق جزای اختصاصی

قصاص 1

58 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 5

بسته 5 حقوق جزای اختصاصی

قصاص 2

41 تست

2700 تومان

تخفیف 300 تومان

افزودن به سبدبسته 6

بسته 6 حقوق جزای اختصاصی

قصاص 3

47 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 7

بسته 7 حقوق جزای اختصاصی

قصاص 4

59 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 8

بسته 8 حقوق جزای اختصاصی

دیات 1

47 تست

2700 تومان

تخفیف 300 تومان

افزودن به سبدبسته 9

بسته 9 حقوق جزای اختصاصی

دیات 2

50 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 10

بسته 10 حقوق جزای اختصاصی

دیات 3

46 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 11

بسته 11 حقوق جزای اختصاصی

دیات 4

41 تست

2700 تومان

تخفیف 300 تومان

افزودن به سبدبسته 12

بسته 12 حقوق جزای اختصاصی

دیات 5

45 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 13

بسته 13 حقوق جزای اختصاصی

تعزیرات 1

56 تست

4500 تومان

تخفیف 500 تومان

افزودن به سبدبسته 14

بسته 14 حقوق جزای اختصاصی

تعزیرات 2

46 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 15

بسته 15 حقوق جزای اختصاصی

تعزیرات 3

70 تست

13500 تومان

تخفیف 1500 تومان

افزودن به سبدبسته 16

بسته 16 حقوق جزای اختصاصی

تعزیرات 4

66 تست

5400 تومان

تخفیف 600 تومان

افزودن به سبدبسته 17

بسته 17 حقوق جزای اختصاصی

تعزیرات 5

72 تست

5400 تومان

تخفیف 600 تومان

افزودن به سبدبسته 18

بسته 18 حقوق جزای اختصاصی

تعزیرات 6

81 تست

5400 تومان

تخفیف 600 تومان

افزودن به سبدبسته 19

بسته 19 حقوق جزای اختصاصی

تعزیرات 7

55 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبدبسته 20

بسته 20 حقوق جزای اختصاصی

تعزیرات 8

53 تست

3600 تومان

تخفیف 400 تومان

افزودن به سبد