مبتنی بر فرایند یادگیری لایتنر

لایتنر ماندگارترین روش برای تثبیت و تحکیم دانش است، در این روش هر مطلب و گزاره علمی پس از طی فرایند پنج مرحله ای و با فاصله ای مشخص به حافظه بلند مدت شما سپرده خواهد شد؛ پردازشگر هوشمند تمداد با ابتناء بر این شیوه، با اگوریتمی استاندارد، راحتتر از تصور شما تمامی تستهای منابع آزمون را با برنامه ریزی دقیق و شخصی سازی شده به حافظه مادام العمر شما خواهد سپرد

لایتنر ماندگارترین روش برای تثبیت و تحکیم دانش است، در این روش هر مطلب و گزاره علمی پس از طی فرایند پنج مرحله ای و با فاصله ای مشخص به حافظه بلند مدت شما سپرده خواهد شد؛ پردازشگر هوشمند تمداد با ابتناء بر این شیوه، با اگوریتمی استاندارد، راحتتر از تصور شما تمامی تستهای منابع آزمون را با برنامه ریزی دقیق و شخصی سازی شده به حافظه مادام العمر شما خواهد سپرد

مبتنی بر فرایند یادگیری لایتنر

سه‌شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | 16:09 |  بازدید

لایتنر ماندگارترین روش برای تثبیت و تحکیم دانش است، در این روش هر مطلب و گزاره علمی پس از طی فرایند پنج مرحله ای و با فاصله ای مشخص به حافظه بلند مدت شما سپرده خواهد شد؛ توجه داشته باشید در شیوه لایتنر برنامه ریزی هر تست به صورت اتوماتیک مبتنی بر میزان یادگیری شما صورت می گیرد و پردازشگر هوشمند تمداد با ابتناء بر این شیوه، با اگوریتمی استاندارد، راحتتر از تصور شما تمامی تستهای منابع آزمون را با برنامه ریزی دقیق و شخصی سازی شده به حافظه مادام العمر شما خواهد سپرد براین اساس بدون هیچ نگرانی تسلط شما به موضوعات حقوقی قطعی و صد در صد خواهد بود.


دیدگاه خود را بیان کنید