مشاهده قوانین مرتبط، زیر هر پاسخ

یکی از ویژگی منحصر بفرد پردازشگر هوشمند تمداد این است که کاربر ضمن بررسی پاسخ و تحلیل مناسبِ هر تست، می تواند کلیه مواد قانونی مرتبط با همان تست و پاسخ را در ذیل هر پاسخ مشاهده کند؛ این کار بسیار کمک می کند تا ضمن فراگیری نکات عمیق علمی، مواد قانونی مرتبط با تست در ذهن دانشجو مرور و در نهایت با تکرارهای هوشمند تمداد تثبیت و تحکیم گردد.

یکی از ویژگی منحصر بفرد پردازشگر هوشمند تمداد این است که کاربر ضمن بررسی پاسخ و تحلیل مناسبِ هر تست، می تواند کلیه مواد قانونی مرتبط با همان تست و پاسخ را در ذیل هر پاسخ مشاهده کند؛ این کار بسیار کمک می کند تا ضمن فراگیری نکات عمیق علمی، مواد قانونی مرتبط با تست در ذهن دانشجو مرور و در نهایت با تکرارهای هوشمند تمداد تثبیت و تحکیم گردد.

مشاهده قوانین مرتبط، زیر هر پاسخ

سه‌شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | 16:23 |  بازدید

یکی از ویژگی منحصر بفرد پردازشگر هوشمند تمداد این است که کاربر ضمن بررسی پاسخ و تحلیل مناسبِ هر تست، می تواند کلیه مواد قانونی مرتبط با همان تست و پاسخ را در ذیل هر پاسخ مشاهده کند؛ این کار بسیار کمک می کند تا ضمن فراگیری نکات عمیق علمی، مواد قانونی مرتبط با تست در ذهن دانشجو مرور و در نهایت با تکرارهای هوشمند تمداد تثبیت و تحکیم گردد.


دیدگاه خود را بیان کنید