تحلیل و آسیب شناسی هوشمند برای هر شخص

در پردازشگر هوشمند تمداد، تست زنی هر کاربر کاملا هدفمند بوده و در بخش تحلیل و آسیب شناسی میزان قوت و ضعف هر فرد موشکافی شده و با نمایش درصد آمادگی او میزان آمادگی او برای شرکت در آزمون حقوقی مبتنی بر الگوریتم منحصر به فردی نمایش داده می شود بطوری که هر فرد با مراجعه به این بخش به راحتی می تواند دریابد که در کدام موضوع از منابع آزمون مورد نظر حقوقی دارای ضعف و در کدام بخش دارای قوت بیشتری است؛

در پردازشگر هوشمند تمداد، تست زنی هر کاربر کاملا هدفمند بوده و در بخش تحلیل و آسیب شناسی میزان قوت و ضعف هر فرد موشکافی شده و با نمایش درصد آمادگی او میزان آمادگی او برای شرکت در آزمون حقوقی مبتنی بر الگوریتم منحصر به فردی نمایش داده می شود بطوری که هر فرد با مراجعه به این بخش به راحتی می تواند دریابد که در کدام موضوع از منابع آزمون مورد نظر حقوقی دارای ضعف و در کدام بخش دارای قوت بیشتری است؛

تحلیل و آسیب شناسی هوشمند برای هر شخص

سه‌شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | 16:11 |  بازدید

در پردازشگر هوشمند تمداد، تست زنی هر کاربر کاملا هدفمند بوده و در بخش تحلیل و آسیب شناسی میزان قوت و ضعف هر فرد موشکافی شده و با نمایش درصد آمادگی او میزان آمادگی او برای شرکت در آزمون حقوقی مبتنی بر الگوریتم منحصر به فردی نمایش داده می شود بطوری که هر فرد با مراجعه به این بخش به راحتی می تواند دریابد که در کدام موضوع از منابع آزمون مورد نظر حقوقی دارای ضعف و در کدام بخش دارای قوت بیشتری است؛ نکته اطمینان بخش و منحصر بفردی که در این پردازشگر هوشمند پیش بینی شده، امکان تقویت در موضوع خاص به وسیله تست زنی در همان موضوع است که در این پردازشگر وجود دارد؛ بنابراین با تمداد تا روز آزمون هیچ مطلبی بدون یادگیری قطعی برای شما باقی نمی ماند.  


دیدگاه خود را بیان کنید