خلاصه های طلایی هوشمند

خلاصه های هوشمند تمداد ابتکاری نو در جهت به خاطر سپاری نکات درسی است؛ این خلاصه ها به شما تمدادی عزیز کمک می کند تا درطول روز نکته آزمونی هر تست را که به درستی پاسخ داده اید، دوباره مرور کنید.

خلاصه های هوشمند تمداد ابتکاری نو در جهت به خاطر سپاری نکات درسی است؛ این خلاصه ها به شما تمدادی عزیز کمک می کند تا درطول روز نکته آزمونی هر تست را که به درستی پاسخ داده اید، دوباره مرور کنید.

خلاصه های طلایی هوشمند

سه‌شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | 12:37 |  بازدید

خلاصه های هوشمند تمداد ابتکاری نو در جهت به خاطر سپاری نکات درسی است؛ این خلاصه ها به شما تمدادی عزیز کمک می کند تا درطول روز نکته آزمونی هر تست را که به درستی پاسخ داده اید، دوباره مرور کنید؛ نحوه ایجاد خلاصه های طلایی در پنل شخصی هر فرد منوط به درست پاسخ دادن هر تست می باشد که پردازشگر هوشمند تمداد پس صحیح پاسخ دادن وی،  خلاصه ای از همان تست را در صفحه خلاصه های طلایی او تولید می کند تا شخص بتواند به راحتی و با صرف کمترین زمان به مرور تست هایی که صحیح زده بپردازد
خلاصه های هوشمند تمداد دارای قابلیت ویرایش بوده است که توصیه می شود حداقل هر هفته یکبار  شخص به مدیریت و مرور خلاصه های طلایی خود اهتمام ورزد  


دیدگاه خود را بیان کنید