دانلود حقوق مدنی

دانلود حقوق مدنی

دانلود حقوق مدنی

جدول جزوات حقوق مدنی

شماره بسته سرفصل عام سرفصل ریز تست های تمداد
بسته 1 انواع اموال اموال منقول و غیر منقول/اموال مثلی و قیمی/اموالی که مالک خاص ندارند 39
بسته 2 حقوق اشخاص نسبت به اموال احیای اراضی موات و حیازات مباحات/حق ارتفاق/حق انتفاع/حق مالکیت 65
بسته 3 اعمال حقوقی تعریف مفاهیم اصلی اعمال حقوقی 36
بسته 4 تقسیمات عقود 1 عقد لازم و جایز/عقد منجز و معلق 30
بسته 5 تقسیمات عقود 2 عقد احتمالی(شانسی) و قطعی،عقد رضایی،تشریفاتی و عینی/عقد عهدی و تملیکی،عقد معوض و رایگان،عقد معین و نامعین 24
بسته 6 شرایط صحت اعمال حقوقی 1 اعلام اراده،توافق اراده ها،نقش اراده 50
بسته 7 شرایط صحت اعمال حقوقی 2 اشتباه 48
بسته 8 شرایط صحت اعمال حقوقی 3 اکراه 50
بسته 9 شرایط صحت اعمال حقوقی 4 اهلیت طرفین/ شرایط موضوع معامله،مشروعیت جهت معامله 65
بسته 10 آثار اعمال حقوقی 1   اصل نسبی بودن آثار قرارداد و استثنائات آن (استثناء اول: تعهد به نفع ثالث) 51
بسته 11 آثار اعمال حقوقی 2

اصل نسبی بودن آثار قرارداد و استثنائات آن (استثناء دوم: معامله فضولی)

52
بسته 12 آثار اعمال حقوقی 3 اصل صحت اعمال حقوقی،قانون حاکم بر تعهدات قراردادی،لزوم اجرای تعهدات ناشی از اجرای قراردادها،مسئولیت قراردادی 75
بسته 13 شروط ضمن عقد اقسام شرط ضمن عقد،ماهیت و شرایط صحت شروط ضمن عقد 64
بسته 14 روابط متقابل شرط و عقد 1 روابط متقابل شرط و عقد  1 54
بسته 15 روابط متقابل شرط و عقد 2 روابط متقابل شرط و عقد  2 51
بسته 16 سقوط تعهدات1 وفای به عهد 1 37
بسته 17 سقوط تعهدات2 وفای به عهد 2 66
بسته 18 سقوط تعهدات3 اقاله 48
بسته 19 سقوط تعهدات4 ابراء،تبدیل تعهد 52
بسته 20 سقوط تعهدات5 تهاتر،مالکیت ما فی الذمه 41
بسته 21 الزام های خارج از قرارداد 1 (ضمان قهری) آثار مسئولیت مدنی،ارکان مسئولیت مدنی،کلیات،مبانی مسئولیت مدنی 75
بسته 22 الزام های خارج از قرارداد 2 (ضمان قهری) مسئولیت مدنی ویژه 48
بسته 23 الزام های خارج از قرارداد 3 (ضمان قهری) اداره فضولی مال غیر،استیفا،ایفای ناروا،دارا شدن ناعادلانه،غصب 93
بسته 24 عقد بیع 1 مفهوم ،اوصاف و شرایط صحت عقد بیع 1 36
بسته 25 عقد بیع 2 مفهوم ،اوصاف و شرایط صحت عقد بیع 2 37
بسته 26 آثار عقد بیع 1

تسلیم مبیع، پرداخت ثمن،حق شفعه

50
بسته 27 آثار عقد بیع 2 ضمان درک، ضمان معاوضی 1 51
بسته 28 آثار عقد بیع 3 ضمان معاوضی 2 ، انتقال مالکیت مبیع ، ثمن ، حق حبس 53
بسته 29 عقد اجاره 1 مفهوم ،اوصاف و شرایط صحت عقد اجاره 57
بسته 30 عقد اجاره 2 آثار عقد اجاره 50
بسته 31 شرکت مدنی شرکت مدنی 31
بسته 32 عقود قرض، مضاربه، مزارعه و مساقات مفهوم، اوصاف و شرایط صحت - آثار عقد(قرض، مضاربه، مزارعه و مساقات) 44
بسته 33 عقد جعاله وصلح مفهوم، اوصاف و شرایط صحت - آثار عقد(جعاله و صلح) 65
بسته 34 عقد وکالت 1 ماهیت ، انواع و اوصاف و شرایط صحت عقد وکالت 44
بسته 35 عقد وکالت 2 آثار عقد وکالت 42
بسته 36 عقد ودیعه و عاریه ماهیت ، انواع و اوصاف و شرایط صحت - آثار عقد ودیعه و عاریه 39
بسته 37 عقد حبس اوصاف، انواع و شرایط صحت عقد - آثار عقد حبس 37
بسته 38 عقد وقف 1 مفهوم، اوصاف و شرایط صحت عقد وقف 32
بسته 39 عقد وقف 2 آثار عقد وقف 35
بسته 40 وصیت 1 تعریف ، اقسام و شرایط صحت وصیت 51
بسته 41 وصیت 2 آثار عقد وصیت - رجوع از وصیت 52
بسته 42 عقد رهن اوصاف، انواع و شرایط صحت عقد - آثار عقد رهن 56
بسته 43 عقد ضمان مفهوم، اوصاف و شرایط صحت - آثار عقد ضمان 74
بسته 44 عقد هبه ، کفالت و حواله ماهیت ، اوصاف و شرایط صحه - آثار عقد هبه ، کفالت و حواله 49
بسته 45 خیارات 1 قواعد مشترک خیارات - خیار شرط 44
بسته 46 خیارات 2 خیار غبن، تخلف شرط، تبعض صفقه ، عیب 49
بسته 47 خیارات 3 خیار تاخیر ثمن ، رؤیت ،تفلیس ، تدلیس ، مجلس 48
بسته 48 اشخاص و محجورین 1 شخصیت ،عوارض شخصیت 40
بسته 49 اشخاص و محجورین 2 اسباب حجر ، اعمال حقوقی محجوران 37
بسته 50 اشخاص و محجورین 3 نمایندگان محجور ، غایب مفقودالاثر 37
بسته 51 نکاح 1 نامزدی ،شرایط و موانع نکاح ، آثار نکاح ، مهر 1 57
بسته 52 نکاح 2 مهر 2 ، نفقه 57
بسته 53 نکاح 3 ریاست مرد بر خانواده ، تعرض قوانین ، شرایط صحت طلاق، اقسام و آثار طلاق ، قانون حاکم بر طلاق ، فسخ نکاح 56
بسته 54 نکاح 4 عده، حضانت طفل ، نفی ولد ، نفی اقارب 57
بسته 55 ارث 1 ارث  1 50
بسته 56 ارث 2 ارث  2 51
بسته 57 ارث 3 ارث  3 63
بسته 58 ادله ، اسناد ، اعتبارات ادله ، اسناد و اعتبارات 27

لینک های مرتبط